دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی invariant delta function

invariant delta function
تابع دلتای ناوردا
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی invariant delta function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی