دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع میانگین مانده عمر

تابع میانگین مانده عمر
mean residual life function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع میانگین مانده عمر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ