دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تغییرات تابع خطی

تغییرات تابع خطی
variation of a first degree linear function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تغییرات تابع خطی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ