دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع زیر همساز

تابع زیر همساز
subharmonic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع زیر همساز و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ