دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی quadratic function

quadratic function
معادله ی درجه ی دوّم ، تابع درجه دوم ، تابع درجه ی دوم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی quadratic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی