دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بزرگترین عدد صحیح ، تابع جزء صحیح

تابع بزرگترین عدد صحیح ، تابع جزء صحیح
greatest integer function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بزرگترین عدد صحیح ، تابع جزء صحیح و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ