دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی complex valued function

complex valued function
تابع مختلط مقدار
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی complex valued function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی