دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع سینوسی ، تابع سینوس ، تابع جیب

تابع سینوسی ، تابع سینوس ، تابع جیب
sine function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع سینوسی ، تابع سینوس ، تابع جیب و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ