دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع فاصله ، تابع دوری

تابع فاصله ، تابع دوری
distance function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع فاصله ، تابع دوری و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ