دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای جزء منفی تابع

جزء منفی تابع
negative part of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی جزء منفی تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ