دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تحلیلی ، تابع هولومرف ، تابع تمام ریخت

تابع تحلیلی ، تابع هولومرف ، تابع تمام ریخت
holomorphic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تحلیلی ، تابع هولومرف ، تابع تمام ریخت و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ