دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی positive integer power function

positive integer power function
تابع توانی با توان صحیح مثبت ، تابع توانی با توان عدد صحیح مثبت
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی positive integer power function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی