دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای دوره ای بودن تابع ، تناوب تابع

دوره ای بودن تابع ، تناوب تابع
periodicity of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی دوره ای بودن تابع ، تناوب تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ