دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع گزاره ای

تابع گزاره ای
propositional function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع گزاره ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ