دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع کسینوسی ، تابع تمام جیب

تابع کسینوسی ، تابع تمام جیب
cosine function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع کسینوسی ، تابع تمام جیب و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ