دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نقطه ی ناپیوستگی یک تابع ، نقطه ی انفصال یک تابع

نقطه ی ناپیوستگی یک تابع ، نقطه ی انفصال یک تابع
point of discontinuity of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نقطه ی ناپیوستگی یک تابع ، نقطه ی انفصال یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ