دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ثابت ، تابع پایا

تابع ثابت ، تابع پایا
constant function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ثابت ، تابع پایا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ