دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای پایه ی تابع لگاریتمی

پایه ی تابع لگاریتمی
best of a logarithmic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی پایه ی تابع لگاریتمی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ