دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی eigen function

eigen function
ویژه تابع ، تابع ویژه ، تابع مشخصه ، تابع خاص
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی eigen function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی