دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تساوی دو تابع چندجمله ای

تساوی دو تابع چندجمله ای
equality of polynomials function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تساوی دو تابع چندجمله ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ