دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای صفرهای تابع هذلولی‌گون

صفرهای تابع هذلولی‌گون
zeros of hyperbolic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی صفرهای تابع هذلولی‌گون و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ