دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی quasi convex function

quasi convex function
تابع شبه محدب ، تابع نیمه محدب
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی quasi convex function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی