دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ضربه ای واحد

تابع ضربه ای واحد
unit impulse function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ضربه ای واحد و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ