دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای قضیه ی حدّی مستقیم تابع مشخّصه ، قضیه ی حدی مستقیم

قضیه ی حدّی مستقیم تابع مشخّصه ، قضیه ی حدی مستقیم تابع مشخصه
direct limit theorem of characteristic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی قضیه ی حدّی مستقیم تابع مشخّصه ، قضیه ی حدی مستقیم تابع مشخصه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ