دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای شاخه ی اصلی تابع

شاخه ی اصلی تابع
principal branch of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی شاخه ی اصلی تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ