دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی product function

product function
تابع مرکب ، تابع تولید
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی product function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی