دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی marginal distribution function

marginal distribution function
تابع توزیع حاشیه ای ، تابع توزیع گروهی از اجزا
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی marginal distribution function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی