دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع خطر ، تابع مخاطره

تابع خطر ، تابع مخاطره
risk function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع خطر ، تابع مخاطره و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ