دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی uniformly continuous function

uniformly continuous function
تابع یکنواخت-پیوسته
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی uniformly continuous function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی