دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تبدیل یافته ی ماتیو

تابع تبدیل یافته ی ماتیو
modified mathieu function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تبدیل یافته ی ماتیو و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ