دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع کمان ، تابع طول قوس ، تابع درازای کمان

تابع کمان ، تابع طول قوس ، تابع درازای کمان
arc function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع کمان ، تابع طول قوس ، تابع درازای کمان و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ