دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع انتگرال ناپذیر

تابع انتگرال ناپذیر
nonintegrable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع انتگرال ناپذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ