دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع جمع پذیر ، تابع اضافی ، تابع جمعی هر تابع f که

تابع جمع پذیر ، تابع اضافی ، تابع جمعی هر تابع f که جمع را حفظ کند یعنی f(x+y)f(x)+f(y ، تابع جمعی
additive function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع جمع پذیر ، تابع اضافی ، تابع جمعی هر تابع f که جمع را حفظ کند یعنی f(x+y)f(x)+f(y ، تابع جمعی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ