دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی prime number function

prime number function
تابع اعداد اول
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی prime number function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی