دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مثلثاتی مکمّل ، تابع مثلثاتی مکمل

تابع مثلثاتی مکمّل ، تابع مثلثاتی مکمل
supplementary trigonometric function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مثلثاتی مکمّل ، تابع مثلثاتی مکمل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ