دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع انتگرال پذیر لبگ ، تابع انتگرال پذیر به تعبیر لبگ

تابع انتگرال پذیر لبگ ، تابع انتگرال پذیر به تعبیر لبگ
lebesgue integrable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع انتگرال پذیر لبگ ، تابع انتگرال پذیر به تعبیر لبگ و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ