دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی approximation to function

approximation to function
تقریب تابع ، تقریب به تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی approximation to function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی

مو