دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چند مقداری ، تابع چند ارزشی

تابع چند مقداری ، تابع چند ارزشی
multivalued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چند مقداری ، تابع چند ارزشی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ