دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع همساز بیضی واری

تابع همساز بیضی واری
ellipsoidal harmonic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع همساز بیضی واری و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ