دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای شناسه‌ی تابع ، شناسه تابع ، متغیر مستقل ، آرگومان تابع

شناسه‌ی تابع ، شناسه تابع ، متغیر مستقل ، آرگومان تابع
argument of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی شناسه‌ی تابع ، شناسه تابع ، متغیر مستقل ، آرگومان تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ