دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی quadratic variance function

quadratic variance function
تابع واریانس درجه دوم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی quadratic variance function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی