دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای گسترش چند ارزشی ، تابع چندسانی ، تابع چند فرمولی

گسترش چند ارزشی ، تابع چندسانی ، تابع چند فرمولی
multiform function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی گسترش چند ارزشی ، تابع چندسانی ، تابع چند فرمولی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ