دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع شبه پیوسته

تابع شبه پیوسته
quasicontinuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع شبه پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ