دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بازگشتی اولیه

تابع بازگشتی اولیه
primitive recursive function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بازگشتی اولیه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ