دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اکیداً صعودی ، تابع صعودی اکید ، تابع اکیدا صعودی

تابع اکیداً صعودی ، تابع صعودی اکید ، تابع اکیدا صعودی
strictly increasing function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اکیداً صعودی ، تابع صعودی اکید ، تابع اکیدا صعودی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ