دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای مشتق یک تابع مختلط

مشتق یک تابع مختلط
derivative of a complex function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی مشتق یک تابع مختلط و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ