دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی normal density function

normal density function
تابع چگالی نرمال
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی normal density function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی