دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توان ایده‌آل

تابع توان ایده‌آل
ideal power function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توان ایده‌آل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ