دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی quadratic loss function

quadratic loss function
تابع زیان درجه دوم ، تابع زیان درجه ی دوم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی quadratic loss function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی