دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی fixed coefficient production function

fixed coefficient production function
تابع تولید ضریب ثابت
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی fixed coefficient production function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی